Logo Pramenrace

Reglement

REGLEMENT PRAMENRACE

1. De als zodanig bekend staande Aalsmeerse Pramenrace wordt gevaren met een vaartuig dat in de volksmond wordt aangeduid als PRAAM of BOK (beiden houten vaartuigen).

2. Voor het voortbewegen van de praam / bok mag slechts, naast menselijke kracht, gebruik worden gemaakt van één authentieke 2 of 4 pk PENTA buitenboordmotor. Als brandstof mag alleen mengsmering worden gebruikt. Voor aanvang van de race kan hierop een (technische) controle plaatsvinden.

3. Tijdens de race bestaat de bemanning van de praam of bok uit tenminste zes personen, de schipper, die minimaal achttien jaar oud moet zijn, daaronder begrepen. De bemanningsleden dienen de leeftijd van vijftien jaar te hebben bereikt en de zwemkunst voldoende machtig te zijn.

4. Alle deelnemers moeten zich houden aan de geldende vaarregels (Binnenvaart Politie Regelement) en dienen de aanwijzingen van politie, brandweer en medewerkers SPIE strikt en direct uit te voeren.

5. Het is toegestaan een reserve buitenboordmotor aan boord van de praam te hebben. Deze mag slechts in pech - en noodgevallen worden gebruikt. Het gebruik van deze reservemotor betekent automatisch uitsluiting van de race.

6. Elke deelnemende captain dient het hem toegewezen startnummer, voor de jury en voor de controleposten, duidelijk zichtbaar aan beide zijden van de praam of bok te hebben aangebracht. Als dit niet het geval is dan zal de betrokken captain en zijn bemanning niet in de uitslag worden opgenomen.

7. Het inhalen in doorvaarten en sloten is niet toegestaan.

8. Alle, als zodanig herkenbare controle- of opdrachtposten, moeten door de teams worden aangedaan en opdrachten dienen te worden uitgevoerd.

9. Enige misdraging, hieronder begrepen het misbruik van alcohol of ander overmatig of laakbaar, aanstootgevend gedrag en presentatie, kan uitsluiting en / of diskwalificatie tot gevolg hebben. Een en ander is slechts ter beoordeling van jury of het bestuur en zal achteraf schriftelijk worden bekendgemaakt of, als er sprake is van grove schending, publiekelijk tijdens of onmiddellijk na de race.

10. Het is niet toegestaan na de finish nog muziek aan te hebben op het vaartuig.

11. Reclame-uitingen zijn niet toegestaan, met uitzondering dat aan weerszijden van de praam 1 bord van max. 60 x 40 cm bevestigd mag worden.

12. Het is verboden afval of andere materialen in het water te gooien.

13. Het is niet toegestaan open vuur aan boord van de praam / bok te hebben. Elk team heeft voldoende blusmiddelen aanboord.

14. Deelname aan de pramenrace geschiedt geheel voor eigen risico en aansprakelijkheid. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in welke vorm dan ook. U bent verplicht hiervoor een eigen WA verzekering voor af te sluiten.

15. Bij het niet nakomen van de voorwaarden in het ‘Reglement Pramenrace’ volgt diskwalificatie en eventueel uitsluiting voor het volgende jaar.

16. Bij meningsverschillen over de uitleg van dit reglement, de opdrachten of uitslagen beslist het bestuur.

17. Het ‘Reglement Pramenrace’ treedt in werking op 1 januari 2014.

18. Aldus vastgesteld door het bestuur van de pramenrace: ‘SPIE Stichting Pramenrace In Ere’ op 10 december 2013.

© SPIE - Sponsored by Lab35 | Aalsmeer.nu